corona-Wolters-Kluwer

Tilbakeføring av korona-underskudd

Et lite lyspunkt i mørketiden

Koronapandemien har gjort det vanskeligere å drive virksomhet for mange norske aksjeselskaper. Selskaper som i normale år skaper gode resultater klarer nødvendigvis ikke det i 2020. Når 2020 om et par måneder skal oppsummeres, vil resultatene for noen bli negative. Tilbakeføring av korona-underskudd er da kanskje et lite lyspunkt i mørketiden.

I skatteretten er det normale å fremføre underskudd til senere år når overskuddene eventuelt kommer og først da få redusere skattebelastningen.

For å hjelpe litt på den vanskelige situasjon er det i 2020 gitt en midlertidig adgang for aksjeselskaper til å tilbakeføre underskudd istedenfor å fremføre underskudd. Forutsetningen er at selskapet har samlet positiv alminnelig inntekt i 2019 og/eller 2018.  Skatteeffekten av underskuddet utbetales da allerede i 2021 og gir en positiv effekt på likviditeten tidligere enn de ordinære reglene gir.

Det er skatteloven §§ 16-60 til 16-64 som gir denne særskilte koronaretten til tilbakeføring. Det er satt en maksimal grense på tilbakeføring av slike underskudd til 30 millioner kroner. Tilbakeføringen kan ikke være større enn samlet positiv alminnelig inntekt for 2018 og 2019.

Det er ikke alle aksjeselskaper som kan få slikt fradrag. Ordningen gjelder f.eks. ikke selskap som er stiftet i inntektsåret etter bestemmelsene om skattefri omdanning. Den gjelder heller ikke for selskap som er oppløst i inntektsåret eller som har underskudd fra virksomhet som er opphørt i inntektsåret.

Det er underskuddet i post 260 i skattemeldingen RF-1028 som vurderes. Posten er summen av alle inntekter inkludert mottatt konsernbidrag, redusert med framførbart underskudd fra tidligere år, ytet konsernbidrag og tillegg for evt. begrensning av rentefradrag.

Les også: Fast hjemmekontor krever egen avtale

Skattefradraget vil bli begrenset ved ettergivelse av gjeld ved offentlig akkordforhandling eller korona-wolters-kluwerunderhåndsakkord. Fradraget utgjør da kun underskuddet som overstiger det gjeldsbeløpet som ettergis.

Ved fusjon i 2019 eller 2020 vil underskudd i det fusjonerte selskapet i 2020 kunne tilbakeføres til overskudd i både overtakende og overdragende selskap.  Ved fisjon skal det foretas en fordeling av beløpsgrensen mellom overdragende selskap og overtakende selskap i tilsvarende forhold som kapitalen ble fordelt.

Når skattemeldingen skal sendes inn for 2020, blir det viktig å markere på side 1 i RF-1028 for selskaper som omfattes av ordningen med skattefradrag. Skatteeffekten av et underskudd er som kjent 22% av negativ alminnelig inntekt og kan for noen bli et ekstra viktig bidrag til likviditeten i 2021!

Skatt fra Wolters Kluwer for inntektsåret 2020 har allerede full kontroll på selskaper med alminnelige inntekter for 2019 og 2018. Når skattemeldingen for 2020 blir klargjort av deg, beregner skatteprogrammet også skattefradraget for eventuelle underskudd innenfor de maksimumsgrenser som gjelder for denne særskilte og midlertidige ordningen.

Klikk her for å lese om hvordan du kan spare tid og beregne riktig i et gjennomarbeidet skatteprogram.