Økonomianalyse - Nøkkeltallanalyser, investeringsanalyser, rapporter m.m.

Nøkkeltallanalyser, profesjonelle rapporter, investeringsanalyser, verdivurderinger, finansmodeller og kalkyler m.m.

Økonomianalyse er et program som gir deg komplette analyserapporter hvor du kan foreta simuleringer og som viser deg konsekvensene av ulike handlinger og strategier.

Programmet dekker de fleste fagområdene innen økonomistyring og anlayse og vil være til hjelp for både den daglige driften og de mer strategiske beslutningene.

 

 


Regnskapsanalysen

• gir deg rapporter med automatiske kommentarer, konklusjoner og rådgivning
• avdekker negativ utvikling i regnskapet og gir konkrete råd (simulering)
• gir en rask analyse av konkurrenter eller kunders regnskap (kredittvurdering)
• gir deg profesjonelle rapporter som bilag til lånesøknader, styremøter, generalforsamlinger eller årsregnskap.
• gir større forståelse for regnskapstall og sammenhenger (læreeffekt)
• kraftig grafikkmodul med egendefinerte grafkombinasjoner med bla 3D visning
• daglig leders rapport inneholder drifts-/likviditetsbudsjett, avviksanalyser og egenkapitalvurdering samt konklusjoner med tiltak (iht aksjelovens krav)
• Du Pont analyse med simuleringsmodul (grafisk sammenhengsmodell)
• Faktor-Z modellen viser faren for konkurs
• Likviditetsstyring med modeller for nødvendig driftskapital, rabattberegning, varelagerets betydning for likviditet
• Factoring-analyse osv.
• Kontantstrøm- og finansieringsanalyse

Investeringsanalyse
Komplett rapport som belyser investeringens lønnsomhet og usikkerhet gjennom:
• kontantstrømanalyse
• nåverdiprofil og Internrentevurdering
• følsomhetsanalyse

Simuler prisendringer, inflasjon, finansiering, skattesats osv, slik at du får den detaljanalysen som er nødvendig for en grunnleggende vurdering av prosjektets lønnsomhet. Du kan analysere kjøp av driftsmidler, næringseiendom, aksjeselskap mm.

Verdivurdering av aksjeselskap
Komplett rapport som belyser en bedrifts verdi utfra betraktninger om avkastning (resultatet), substans (balansen) og P/E-verdi.

Avkastningsverdi 
Du kan simulere avkastningskrav, inflasjonsjustere resultatet og korrigere resultattallene

Substansverdi
Selskapets verdi fastsettes ved å verdsette de enkelte eiendelene med fradrag for gjeldsforpliktelser.

Finansmodeller
Modulen består av en rekke modeller som er nyttige i den daglige driften, f.eks.:
• låneberegninger (annuitet og serie)
• leasing / lån (sammenligningsmatrise)
• effektiv rente kassekreditt

Kalkylemodeller
Modulen består av flere modeller i tilknytning til driften av et selskap, f.eks.:
• bidragskalkyle
• selvkostkalkyle
• break even analyse
• nøkkeltall for handelsbedrifter (omsetning pr kvadratmeter, etc)

Utskriftsmeny/rapportgenerator
Det kan også foretas direkte eksport av rapportene til WORD, EXCEL eller PDF.

Informasjonsdatabase
Inneholder adresser til offentlige kontorer, bilpriser, skattetabeller og statens regulativ.

Import av regnskapsdata
Du kan hente data fra andre programmer (Skatt, Årsavslutning, Regnskap) eller saldobalanse fra andre regnskaps- og årsoppgjørsprogram. 

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00