Skatt Klient 2018.2

I denne versjonen kan du sende inn aksjonærregisteroppgaver, grunnlagsdataoppgaver,  forhåndsfastsettinger for AS og rapportering land for land. 

En rekke øvrige skatteskjemaer er oppdatert med kjente endringer så langt for inntektsåret 2018, men innsendelse og endelige utskrifter må avvente til senere versjon. Skjemarevisjonen i Skattedirektoratet er ikke avsluttet ennå.

Aksjonærregisteroppgaven 
Nedlasting fra og innsendelse til aksjonæregisteret kan foretas fra denne versjonen. Fristen for innlevering av oppgaven er 31. januar 2019.

 • Ny post 7 for total formuesverdi for selskapet. Posten fylles kun ut dersom selskapet i 2018 har forhøyet eller satt ned aksjekapitalen ved innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene. Det er selskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar 2019 som skal føres her. Dersom formuesoppstillingen ikke er klar før innlevering av RF-1086, slik som er tilfelle for mange, brukes ikke feltet. Feltet er ikke obligatorisk.
 • Ny hendelsestype: "Fusjon skattefri til mor eller fisjon asl. §14-11 b" i post 12 og 26.
 • Nytt felt for hendelsestype i post 18 for "Fisjon ved reduksjon pålydende" og "Fisjon ved oppsplitting av selskap".
 • Ny post 30 for aksjonærens andel av nedsettelse av aksjekapital ifm reduksjon av pålydende ved fisjon. Transaksjonstyper her er "Fisjon ved reduksjon pålydende" og "Fisjon ved oppsplitting av selskap".

Aksjonærregisteroppgaven RF-1086 bør leveres i tilstrekkelig tid før leveringsfristen går ut, slik at eventuelle feil og mangler kan rettes opp før Skatteetatens produksjon av aksjeoppgaven til aksjonærene. Dette vil medføre at flere aksjonærer kan motta ”Aksjeoppgaven 2018” (RF-1088) og få skattepliktige beløp forhåndsutfylt på skattemeldingen.

Ved manglende levering av aksjonærregisteroppgaven får du tvangsmulkt. For aksjonærregisteroppgaven er satsen ett rettsgebyr per dag (1.130 kroner i 2018).  For å unngå å glemme slik innsendelse til Altinn har vi lagd en ny funksjon som kan hjelpe deg med å holde oversikt over de klienter du har ansvaret for.   

Ny funksjon i Skatt for å ikke glemme viktige innsendelser til Altinn
I statusoversikten for innsendelse til Altinn er det nå en ny flik for Oversikt i Altinn. Her kan du logge inn med fødselsnummer/brukernavn for å hente informasjon fra Altinn om dine klienter.

Oversikten lister opp de klientene du har ansvar for og som ikke har oppfylt oppgaveplikten i Altinn for de ulike oppgavene. På denne tiden av året er det først og fremst aksjonærregisteroppgaven som gjelder, men funksjonen vil senere også kunne benyttes for øvrige plikter i Altinn.  Det vil komme ytterligere funksjoner i denne oversikten etter hvert.
 

Skatteskjemaer
Skatteskjemaer for inntektsåret 2018 vil først være endelig revidert i neste versjon av Skatt (2018.3).  Her er de største endringene som i all hovedsak er implementert i denne versjonen, men som vil bli justert på frem mot versjon 2018.3:

Nytt skjema for kommunefordeling i kraftselskap (RF-1156)
Korrigering av kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget – investeringer/påkostninger i særskilte driftsmidler i kraftanlegg i 2018. Skjemaet sendes inn for kraftanlegg som ligger i flere kommuner og dette inkluderer andel i reguleringsanlegg i andre kommuner. Det skal fylles ut ett skjema for hvert kraftanlegg. Skjemaet skal også leveres dersom det ikke er gjort investeringer/påkostninger i inntektsåret.

Nytt skjema for aksjer og finansielle produkter (RF-1159)
Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter. Oppgaven skal fylles ut av personlige skattytere for aksjer og andre finansielle produkter som ikke står oppført i RF-1088 Aksjeoppgaven 2018. Skjemaet erstatter tidligere RF-1059 for aksje og fondsandeler.

Endret næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak (RF-1173)
Næringsoppgaven er betydelig omarbeidet i forhold til skjemaet for inntektsåret 2017.

Ny næringsoppgave 5 (RF-1368)
Næringsoppgave 5 skal leveres av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b. Dette gjelder ikke for ansvarlige selskaper der en eller flere av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar. Videre skal skjemaet leveres av alle ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting.

Ny næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser (RF-1501)
Oppgaven er på 10 sider og er betydelig omarbeidet i forhold til RF-1170 som ble benyttet for slike selskaper for inntektsåret 2017.

Ny næringsoppgave 7 for skadeforsikringsselskap (RF-1503)
Oppgaven er på 8 sider og er betydelig omarbeidet i forhold til RF-1170 som ble benyttet for slike selskaper for inntektsåret 2017.

Rapportering land for land (RF-1352)
Overordnet rapport for store flernasjonale konsern. Rapporten skal leveres som vedlegg i xml-format.

 • Endring i import av tekstfil (Fil | Import).
 • Endringer i formatet for innsendelse til Altinn.
 • Frist for innsendelse er 31. desember 2018 for selskaper uten avvikende regnskapsår.
 • Xml-filen lages via Fil | Eksport i Skatt.
 • Opplasting av fil skjer direkte i Altinn-portalen. Se nærmere beskrivelse av dette i brukerstøtten for Skatt: https://wolterskluwer.no/brukerstotte-skatt

Skatteberegninger

 • Personlig skatteberegning er oppdatert med satser for inntektsåret 2018.
 • Skatteberegningen (disponering) er oppdatert med satser for inntektsåret 2018.

Bilpriser
Oppdaterte bilpriser pr. november 2018 fra Opplysningsrådet for veitrafikken finner du under menyvalget Satser 
| Bilpriser. 

Skjemaguide 
Skjemaguiden er oppdatert med nye hovedoppgaver, næringsoppgaver og underoppgaver. 


Kommende versjoner 
Neste versjon av Skatt (2018.3) er planlagt til uke 3 i januar. Altinn åpner opp for innsendelse av RF-1028, RF-1215, RF-1245 og RF-1323 den 18. februar. Skatt 2018.4, med slik mulighet, vil foreligge innen den tid. 


Brukerstøtte
Husk at du har brukerstøtte inkludert i programmet, både teknisk og juridisk. Våre programmerere og jurister hjelper deg gjerne. Husk å ha kundenummeret klart når du ringer.