Beskrivelse av kursene

Her er en oversikt over de fagkurs og programkurs vi arrangerer.

 Bedriftsinterne kurs:Revisjon

Revisjon er et basiskurs beregnet for både nye og erfarne brukere som ønsker å bruke programmet effektivt i utførelsen av revisjonsoppdrag. Kurset gir deg innsikt i bruk av programmet samt nye funksjonaliteter og hvordan det dokumenteres i forhold til Revisjonsstandardene. 

Vi gir en praktisk gjennomgang av Revisjon med bruk av et case.
I tillegg til praktisk bruk, vil krav iht ISA-ene samt faglige emner gjennomgås.

Oppdatering: Vurderes til 7 timer faglig revisjon.

Kurset passer best for de som har arbeidet i Revisjon tidligere, men tilpasses avhengig av deltagerne.

 Årsavslutning og Skatt

Kurset baseres på et case som har til hensikt å vise forskjellige sider av programmet samt kobling mellom disse. I tillegg vil det være faglig innhold i emner som naturlig faller inn i arbeidet fra råbalanse til endelig årsregnskap for eksempel utbytte, konsernbidrag og midlertidige forskjeller.

Vi starter i Årsavslutning der vi henter informasjon fra Brønnøysundregisteret, legger inn saldobalansen før disponering og foretar avstemminger av viktige balanseposter før den kobles til Skatt. I Skatt gjør vi ferdig selvangivelsen med alle ligningspapirene, beregner utbytte og konsernbidrag, beregner skatter og øvrig disponering. Når dette er ferdig, fortsetter vi i Årsavslutning. Der genererer vi tilleggsposter og gjør ferdig hele årsoppgjøret med årsberetning og noter samt innsendelse til Altinn.

Vurderes til 3,5 timer skatterett og 3,5 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 3,5 timer regnskap for revisorer.
Konsern

I første del av kurset vil de grunnleggende reglene for konsolidering og konsernregnskap bli gjennomgått inklusiv de lover og regler som dekker dette fagområdet. Fokus vil være på de norske reglene for konsernregnskapet. Deretter vil vi utarbeide et komplett konsernregnskap i et case med bruk av Konsern og Årsavslutning. Gjennomgangen i Konsern vil ta for seg både manuelle elimineringer samt Oppkjøps- og konsolideringsmodulen som ligger i verktøyet.
Av områder som vil bli gjennomgått er innholdet og formalkravene til ett konsernregnskap, oppkjøpsmetoden med mer- og mindreverdianalyser og minoritet og de vanligste kontrollene som bør gjennomføres,

Vurderes til 7 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 7 timer regnskap for revisorer.
Dokument (Webkurs)

Gjennomgang av Dokument . Hvordan jobbe effektivt med programmet. Hvordan opprette dokumenter og blanketter .
Caset kapitaløkning ved nytegning av aksjer og reglene rundt dette gjennomgås.
Kurset gir oppdateringstimer for regnskapsførere og revisorer.

Formål Kurset hjelper deg slik at du kan arbeide mer effektivt med programmet. Kurset gir økt kunnskap om alle mulighetene som ligger i Dokument.

Kurset passer for regnskapsførere/ medarbeidere, advokater/ advokatsekretærer, revisorer/ revisjonsmedarbeidere.

 Fordypning i Skatt

Kurset gir en gjennomgang av skattemessig disponering, skatteberegning, konsernbidrag, utbytte og lignende.

Vurderes til 3,5 timer skatterett.

Innhold kurset vil ta for seg temaer som:

- midlertidige og permanente forskjeller
- hvordan føre avgitt og mottatt konsernbidrag
- hvordan behandle avsatt og ekstraordinært utbytte
- skatteberegning

Målet er at du blir trygg på og behersker bruk av DO (disponeringen) og dermed ferdigstillelse av ligningspapirene. Bruk av DO vil gjøre at du sparer tid og arbeid. Bruker du modulen Årsavsluting så kan kan disponeringen i Skatt hentes over til bruk i utarbeidelsen av Årsregnskapet.

Kurset vil passe for alle som skal foreta innsending av selvangivelse for AS, ANS og DA. Om du har regnskapserfaring men ikke sendt inn ligningspapirer før eller om du er regnskapsfører som trenger en oppfriskning i temaene. Kurset vil også gi deg tips på hvordan du jobber mest effektivt i Skatt.

 Fordypning i årsoppgør


Kurset gir en fordypning i bruken av Årsavslutning med avstemming, disponering, og analyse.

Vurderes til 3,5 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 3,5 timer regnskap for revisorer.

 Dokumentasjon for regnskapsførere / GFRS

Kurset er en gjennomgang av de krav som ligger i GRFS, utdyping av sentrale områder som oppdragsavtale, avstemminger samt dokumentasjon ved bruk av forskjellige verktøy som vårt klient og administrasjonsverktøy Byrå og modulen Regnskapsdokumentasjon i Årsavslutning.

Vurderes til 7 timer regnskapsførerregelverk for regnskapsførere.

 Bokføringsregler

Kurset gir en gjennomgang av relevante regler som Bokføringsloven, forskriften og god bokføringsskikk.

Vurderes til 3,5 timer bokføringsregler for regnskapsførere eller 3,5 timer regnskap for revisorer.

 Årsoppgjør i praksis for aksjeselskap

Kurset tar for seg årsoppgjøret fra planlegging til ferdigstillelse for aksjeselskap inkl. krav i regnskapsloven, forskrifter og god regnskapsskikk.

Vurderes til 6 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 6 timer regnskap for revisorer og 1 time skatterett.

 Revisormedarbeidere

Kurset skal gi en praktisk innføring i gjennomføringen av revisjonen fra A til Å inkl. vanlige tilleggsoppgaver som utarbeidelse av finansregnskap og ligningspapirer. Kurset går over flere dager og inneholder også ett forkurs ved behov.

Kurset tar utgangspunkt i revisjonsstandardene og metodikken i Revisjon.

Kurset går over flere dager og gir timer i regnskap, revisjon, skatt, etikk.

Forkurs nyansatte revisormedarbeidere
Innholdet vil dekke begreper, lover og forskrifter knyttet til revisjon. Gjennomgangen vil være praktisk rettet med oppgaver. Forkurset tar for seg følgende emner: revisjonsplikten, valg av revisor, opphør av revisor, uavhengighet, objektivitet og etikk, taushetsplikt, opplysningsplikt, erstatning, sanksjoner, revisjonsstandardene, revisjonsprosessen en overordnet gjennomgang.

1. Aktuelle arbeidsoppgaver for nyansatte revisormedarbeidere
Innholdet vil være en overordnet gjennomgang av revisjonsmetodikken i Revisjon, de mest vanlige arbeidsoppgavene for nyansatte revisormedarbeidere, praktisk rettet med eksempler og oppgaver. Del 1 av kurset tar for seg følgende emner: gjennomgang av revisjonsmetodikken i verktøyet Akelius Revisjon, forståelse av regnskap og bokføring, skatt, merverdiavgift, utvalgte områder i revisjonens utførelse som nyansatte revisormedarbeidere ofte får som arbeidsoppgaver

2. Planlegging med fokus på risikovurdering
Planlegging av revisjonsutførelsen gjennomgås med fokus på risikovurdering og intern kontroll. Utvalgte transaksjonsklasser gjennomgås i praktiske eksempler og oppgaver. Del 2 av kurset tar for seg følgende emner: utvalgte transaksjonsklasser / prosesser gjennomgås i teori, praktiske eksempler og oppgaver fra innsamling av informasjon til utarbeidelse av revisjonsplan. Revisjon vil være arbeidsverktøyet.

3. Utførelse av revisjonshandlinger, årsregnskap og skatteberegning med ligningspapirer
Innholdet vil ha fokus på årsoppgjøret inkl praktiske eksempler og oppgaver. Utarbeidelse av årsregnskap med noter inkl regler og lovkrav vil bli gjennomgått ved bruk av eksempler og oppgaver. Utarbeidelse av ligningspapirer inkl skatteberegning, utbytte og konsernbidrag vil også bli gjennomgått ved bruk av eksempler og oppgaver. Del 3 av kurset tar for seg følgende emner: utførelse av revisjonshandlinger, skatteberegning inkl utbytte og konsernbidrag, lønnsinnberetning, utarbeidelse av ligningspapirer for aksjeselskap, utarbeidelse av årsregnskap med noter, årsberetning og kontantstrømoppstilling. Fokus vil være på små foretak.

4. Konklusjonsfasen
Kursets innhold vil dekke obligatoriske handlinger etter revisjon av balanse og resultatregnskapet før revisjonsberetningen kan utstedes. Gjennomgang av generelle revisjonshandlinger i Revisjon og konklusjonsfasen helt til avgivelse av revisjonsberetningen vil belyses med praktiske eksempler og oppgaver. Del 4 av kurset tar for seg følgende emner: generelle revisjonshandlinger, oppsummering av utført revisjon, oppfølging inkl eventuell rapportering eller nummererte brev, totalkonklusjon, revisjonsberetningen, årsovergang og oppgaver på nytt år

Kurset vil avsluttes med en overgang til nytt år slik at hele revisjonsprosessen blir klarere for de nyansatte revisormedarbeiderne.

 


Kom igang med Akelius Byrå

Akelius Byrå er et system for administrasjon og klienthåndtering.
Vi presenterer en anbefalt arbeidsgang med gjennomgang av funksjoner og prosesser.
 

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00