Årsavslutning - Komplett årsoppgjør og innsending til Altinn


Komplett regnskapsavslutning og profesjonell utarbeidelse av årsregnskap. Innsendelse til Altinn, automatiserte noter, anleggsregister, årsberetning, avstemming og analyse. Integrert med vår skattemodul.

Årsavslutning,årsoppgjør,årsregnskap,årsrapport,balanse,resultat,regnskap.program,noter,altinnMed Årsavslutning kan du foreta årsoppgjør og fremstille årsrapporter på en rasjonell og effektivt måte. Du får et komplett verktøy for profesjonell regnskapsavslutning. Programmet er skreddersydd for revisorer og regnskapsfolk med god hjelp fra mange av våre brukere.

Du får bedre kontroll, en smidigere arbeidsmetode og en enklere behandling. Du slipper dobbeltarbeid og det blir mer fornøyelig å jobbe. Du sparer dermed masse tid! I tillegg får du også mange fordeler etter selve årsavslutningen. Et eksempel er selvangivelsen. Med direkte overføring går det raskt og næringsoppgaven i Skatt blir automatisk utfylt. 


Årsoppgjørsprogrammet gjør ganske enkelt arbeidet med årsoppgjøret enklere. Klientene dine får høyere kvalitet og du får en lavere kostnad.

Programmet inneholder det meste du kan tenke deg:
• Integrasjon med Skatt, Revisjon og Konsern  
• Innsending av årsregnskap til Altinn
• Nedlasting av informasjon fra Altinn
• Nedlasting av informasjon fra Enhetsregisteret (klientinformasjon og roller) 
• Oversiktlig saldobalanse med tilleggsposteringer
• Effektiv styring av kontoer i programmets linjeinndeling 
• Svært praktiske notemaler for tallnoter
• Tekstnoten for regnskapsprinsipper med tekster på norsk og engelsk
• Noter med automatiserte kontokoblinger til saldobalansen
• Automatisk skattenote, aksjonærnote, egenkapitalnote 
• Feilkontroll
• Kontantstrømoppstilling
• Årsberetning
• Tilleggsposteringer
• Disponeringer
• Anleggsregister
• Avstemming 
• Årsrapport, balanserapport, resultatrapport
• Rapport for kontospesifisert regnskap
• Rapport for spesifisert næringsoppgave
• Eksport til PDF og tekstbehandler


Anleggsregister
Anleggsregisteret er integrert i programmet og holder virkelig orden på anleggsmidlene. Modulen beregner lineære avskrivninger, gevinst og tap ved utrangering og har egen rapportgenerator hvor du selv bestemmer innhold og kan gjøre egne utvalg.

Avstemming
Dersom du har tilgang til importfiler hvor hovedbok i regnskapssystemet er eksportert ut i SIE4-formatet, kan du i de aktuelle skjemaer også innhente informasjon på transaksjonsnivå. Hele hovedbok er da tilgjengelig i Årsavslutning. Dette gir deg unik mulighet til effektivisering av den viktige men krevende avstemmingsjobben. Du kan også hente inn informasjon på kontonivå fra saldobalansen til de steder hvor dette er aktuelt.


Tilleggsmoduler:

Budsjett og prognose
Opprett budsjett direkte i programmet, gjerne med forrige års regnskap som utgangspunkt. Du kan deretter tilpasse budsjettet, sammenligne med forrige år og opprette en prognose. Raskt og enkelt, med et perfekt overblikk.

Konsernregnskap 
Konsern er selvstendig program men integrert med Årsavslutning. I konsernmodulen henter du inn saldobalansene fra de ulike konsernselskapene, foretar elimineringer og fremstiller totaltallene for konsernet. Konsoliderte tall overføres deretter tilbake til morselskapet i Akelius Årsavslutning hvor det offisielle konsernregnskapet fremkommer. For mer informasjon ta kontakt.

Dokumentasjon for regnskapsførere, egen modul i Årsavslutning
En enkel dokumentasjon av regnskapsførerens arbeid som tilfredsstiller kravene i God regnskapsførerskikk.

Alle kravene i GRFS dokumenteres ved hjelp av sjekklister der man enkelt signerer ut med navn og dato. Det er mulig å skrive notater og arkivere vedlegg til hvert enkelt krav.

Generelle krav dokumenteres i regnskapsførers egen årsavslutningsfil, mens kundekrav dokumenteres i hver enkelt kundefil. I tillegg ligger det flere nyttige dokumenter som benyttes i forbindelse med GRFS-kravene som for eksempel forslag til Regnskapsførervirksomhetens internkontroll og rutiner, Rapport til styret ifm selskapets risikostyring, enkel oppdragsavtale, fullmakter ol.

I denne modulen ligger det også et arbeidsprogram/kontrollspørsmål for alle balanseposter. Arbeidsprogrammet kan selvfølgelig tilpasses og oppgaver vil kun dukke opp for aktuelle regnskapslinjer. Årsavslutning har avstemmingsskjema for alle balanseposter. Disse bør benyttes for å dokumentere arbeidet som er gjort ifm rapportering. Det er også enkelt å koble andre eksterne dokumenter til arbeidsoppgavene. Her kan man pr regnskapslinje lage notater og skrive ut rapporter.

Når man har gjennomført alle arbeidsoppgavene, er det en Oversikt over regnskapet der man får en enkel oversikt over hva som er ferdig, vedlagt arbeidspapirer, et spesifisert regnskap med dokumentasjon av arbeid foretatt på hver regnskapslinje og «hovedspesifikasjon» pr regnskapslinje. 

 

Wolters Kluwer Norge AS

Besøksadresse:
Østensjøveien 27, 0661 Oslo

Postadresse:
PB 6238 Etterstad, 0603 Oslo

E-post: kontakt@wolterskluwer.no
Telefon: 22 34 60 00