Thumbnail

Vilkår - Bluewhale

Vilkår - Bluewhale

Wolters Kluwer Norge AS er forhandler av tjenesten Bluewhale Sikker E-post på vegne av Bluewhale Aps. Ved inngåelse av abonnementsavtale om bruk av Bluewhale Sikker E-post har kunden godtatt Bluewhale ApS sine standardbetingelser:  

Fortrolighet
Bluewhale ApS behandler opplysninger om kunden, samt kundens nettverk og data som fortrolige opplysninger. Disse vil aldri bli videreformidlet til tredjemann uten kundens samtykke med mindre tredjemann har lovlig krav på dette.

Ansvar
Bluewhale ApS har produktansvar i henhold til den til den enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg intet ansvar ut over dette. Bluewhale ApS er ikke ansvarlig for tap som skyldes force majeure, herunder lover, forskrifter, myndighetsforanstaltninger eller lignende, sviktende strømforsyninger, sviktende telekommunikasjon, brann, røykskade, eksplosjon, vannskade, hærverk, innbrudd, terror eller sabotasje, streik, lockout, boikott eller blokade. Dette gjelder selv om Bluewhale ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer deler av Bluewhale Sikker E-posts funksjoner.

Bluewhale ApS fraskriver seg ethvert ansvar for tap av data, tapt arbeidsfortjeneste eller annen form for direkte/indirekte tap. Dette gjelder uansett, om tapet skyldes nedetid, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering av bestilte serviceytelser/produkter eller andre forhold hos Bluewhale ApS.

Fakturering og betaling
Betaling for etablering, abonnement og support skjer etter inngåelse av abonnementsavtale med Wolters Kluwer Norge AS. Faktura pr. 14 dager.

Oppsigelse
Oppsigelse av abonnementet skal skje skriftlig til Wolters Kluwer Norge AS med 3 måneders oppsigelsesfrist som løper fra den første dag i den påfølgende måned. Abonnementet forlenges automatisk for tilsvarende periode dersom oppsigelse ikke er mottatt innen 3 måneders før avtaleperiodens utløp.

Diverse
Wolters Kluwer har tillatelse til å bruke kunden som referanse.Desember 2018