Thumbnail

Skatt Klient

Skatt Klient 2018.5a

Denne versjonen har følgende rettelser:

Beregning av verdsettingsrabatt 
I skatteberegningen for personlige var det i 2018.5-versjonen feil i beregningen av verdsettelsesrabatt og gjeldsreduksjon. Feilen hadde ikke konsekvens for innsendelse av RF-1030 til Altinn, men for den interne skatteberegningen i Skatt. Feilen er rettet i denne versjonen.

Feil verdsettingsrabatt i preutfylte verdier fra Altinn

  • Post 4.34 Skogbruk
  • Post 4.3.5 Gårdsbruk
  • Post 4.3.5 Annen fast eiendom

I disse postene har Skatteetaten beregnet feil verdsettingsrabatt. De preutfylte verdiene er satt ned med 10% i forhold til 2017-verdien (2017 * 90%). Det riktige skulle vært 2017-verdi *8/9. Skatteetaten ber om at formuesverdien egenfastsettes til korrekt beløp. I Skatt 2018.5a har vi foretatt denne korrigeringen av verdiene. Postene som sendes inn viser riktig beløp i 2018.5a-versjonen hvis verdien ikke er overskrevet av deg i 2018.5-versjonen. Kontroller verdiene ved å klikke på de tilhørende knappene for Preutfylte data over postene. Verdien i knappene viser feil beløp fra Skatteetaten.

Utskrift av RF-1030 Skattemelding for personer

  • Post 4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond kom dobbelt
  • Post 3.2.11 Fagforeningskontingent kom ikke med på utskriften
  • Post 3.1.10 Gevinst verdipapirfond rentedel mv. kom i tillegg med som post 3.1.11

Feilene var kun i utskriften og hadde ikke betydning for innsendelse til Altinn eller skatteberegning i Skatt. Feilene er rettet i denne versjonen.

Skattebegrensning alternativ fordelingsmetode

I støtteberegningen til skattebegrensning i RF-1150 for alternativ fordelingsmetode er det foretatt en korrigering i fordelingen av personfradrag mellom Norge og utland for land utenfor EØS.

Post 203 i RF-1323 Skattemelding for petroleum
I post 203 Finansposter sokkel og land var det feil fortegn i kolonnene for sokkel. I overføringen fra post 345 Andel finanskostnader som er fradragsberettiget i årets næringsinntekt er det nå korrekt negativt fortegn.