Thumbnail

Årsavslutning Klient

Årsavslutning 2018.2 Klient

I denne versjonen har vi følgende nyheter:

Integrasjon mot Uni Economy
Ny integrasjon mot det skybaserte regnskapssystemet Uni Economy. Du finner den i listen over profiler for import fra eksternt regnskapssystem. Integrasjonen importerer saldobalanse og transaksjoner direkte fra Uni Economy.
 
SAF-T Regnskap
I filmenyen finner du nå nye valg for import og eksport av filer i henhold til formatet SAF-T. 
SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. 

Bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne levere regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunktet vil rapportering på SAF-T format være frivillig.

Postkoder til næringsoppgaver
Ytterligere postkodelister til næringsoppgavene i Skatt er nå oppdatert for inntektsåret 2018: 
•    Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. (RF-1173)
•    Næringsoppgave for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven (RF-1323) 
•    Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt mv. (RF-1368)
•    Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser mv. (RF-1501)
•    Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak (RF-1503)

Noter
Ny innstilling på enkelte noter for å angi at aktuell konsernnote kun skal gjelde for konsernet og ikke vise selskapsinformasjon. I skattenota er det en ny linje under alminnelig inntekt for «Skatt på alminnelig inntekt» Linjen viser kun verdi når det er konsernbidrag og gir en bedre presentasjon. Det er også rettet en feil ved årskonvertering av årets skatteeffekt av endret skattesats. I Aksjekapital og aksjonærinformasjon er det rettet en feil som medførte at desimaler på eierandeler og stemmeandel ikke viste seg på utskrift.

Anleggsregister
Dersom salg av anleggsmiddel ble utført i versjon 2018.1 ble bokført restverdi i beregningen av gevinst og tap feil. I denne versjonen korrigeres bokført restverdi til riktig verdi for slike salg.

Avstemming
I avstemmingsskjemaet for merverdiavgift er det rettet en feil som i enkelte tilfeller ga feilmeldingen «Access violation» ved nedlasting fra Altinn.